Biz hakda

Tehnologiýamyz

YIHO, magdan we materiallary gaýtadan işleýän pudaklar üçin köpçülikleýin çözgütleri üpjün ediji, köpçülikleýin habar beriş serişdelerini üwemekde we çydamly keramiki örtük geýmekde öňdebaryjydyr.

Giňişleýin tejribämiz we öňdebaryjy tehnologiýalarymyz bilen dünýädäki müşderilerimiziň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrýan önümleriň doly hataryny hödürleýäris.

zawod (3)
zawod (4)

Ajaýyp hil

YIHO-da, keramiki gaýtadan işlemekde iň oňat öndürijilige ýetmek üçin üweýji metbugatyň oýnaýan möhüm roluna düşünýäris.Highokary hilli üweýji metbugatymyz, has ýokary üweýiş netijeliligini, ajaýyp aşaga garşylygy we bölejikleriň ululygynyň paýlanyşyny üpjün etmek üçin ýörite işlenip düzülendir.

Inçe üweýji, ultra inçe üweýji ýa-da gaty üweýji programmalar bilen meşgullanýarsyňyzmy, keramiki üweýji köpçülikleýin habar beriş serişdelerimiz, öndürijiligi ýokarlandyrmaga we çykdajylary azaltmaga kömek edip, optimal netijeleri üpjün edýär.

Çözgütler bilen üpjün etmek

Öwüriji metbugatymyzdan başga-da, YIHO könelmäge çydamly keramiki örtük erginleri bilen üpjün etmekde hem ýöriteleşendir.Öňdebaryjy keramiki örtük önümlerimiz, senagat enjamlaryny abraziw könelmekden, poslama we täsirden goramak üçin niýetlenendir, şeýlelik bilen hyzmat möhletini uzaldýar we iş wagty azaldýar.

Dürli goşundylaryň üýtgeşik talaplaryna, şol sanda çutlar, hopperler, siklonlar, turbalar we beýleki köýnekli ýerler ýaly dürli-dürli keramiki örtük materiallaryny hödürleýäris.

zawod (7)
zawod (6)

Hususlaşdyrma proseduralary

YIHO-da hil, innowasiýa we müşderini kanagatlandyrmak borjumyz bilen buýsanýarys.Önümlerimiziň yzygiderli öndürijiligini we ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin önümçilik proseslerimizde berk hil gözegçiligini saklaýarys.

Tejribeli inersenerler we tehniki hünärmenler toparymyz, aýratyn kynçylyklaryna düşünmek we amallaryny optimallaşdyrýan çözgütler bilen üpjün etmek üçin müşderiler bilen ýakyndan işleşýär.

Satuwdan soň hyzmat

Global barlygy we güýçli hyzmatdaşlar ulgamy bilen, YIHO magdançylyk, sement, keramika we himiýa gaýtadan işlemek ýaly pudaklaryň köpüsine hyzmat edýär.Müşderilere iň amatly önümleri saýlamaga, tehniki görkezmeleri bermäge we satuwdan soň gyssagly hyzmat bermäge kömek etmek üçin aýratyn satuw we goldaw toparlarymyz bar.

YIHO-ny magdançylyk pudagynda ynamdar hyzmatdaşyňyz hökmünde saýlaň we ajaýyp üweýji metbugatymyzyň we çydamly keramiki örtük çözgütleriniň geýip biljek tapawudyny başdan geçiriň.Giňişleýin önüm tekliplerimiz we iş islegleriňizi nädip goldap boljakdygymyz barada has giňişleýin maglumat almak üçin şu gün bize ýüz tutuň.

zawod (8)