Habarlar

 • Täze ZrO2 / Al2O3 nanokompozitleri almak üçin CO2 lazerini bilelikde bugarmak arkaly garyşyk nanobölejikleri almak

  Zirkonium berkitilen alýumin toplary, ZTA toplary diýlip hem atlandyrylýar, top degirmenlerinde üwürmek we üwemek üçin köplenç ulanylýan keramiki ýylmaýjy serişde.Alýumini (alýumin oksidi) sirkoniýa (zirkonium oksidi) bilen birleşdirip, güýçlendirilen gatylygy, berkligi bilen material döretmek üçin ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polatdan üwemek we gutarmak üçin ýol kartasy

  Öndürijä möhüm poslamaýan polat öndürmek üçin şertnama berilendigini göz öňüne getiriň.Metal plitalar we turba profilleri, bezeg bekedine girmezden ozal kesilýär, egilýär we kebşirlenýär.Bu komponent turba turbasyna dik kebşirlenen plitalardan durýar.Kebşir gowy görünýär, ýöne beýle däl ...
  Koprak oka
 • Mine Duty keramiki konweýer geýim geýýär

  Mine Duty keramiki konweýer geýim geýýär

  MAXIMUM IMPACT WE ABRASION GORAMAK ÜÇIN MIN DÜZGÜN Keramiki konweýer geýim geýimleri, bar bolan programmalara gabat gelmek üçin öndürilýär we arka plastinka kebşirlenen taýaklar, asmana galyp, içgysgynç deşikler ýa-da kebşirlemek arkaly aňsatlyk bilen gurnalyp bilner.· Ajaýyp ...
  Koprak oka
 • Könelişen keramiki örtükleriň esasy goşundylary haýsylar?

  Könelişen keramiki örtükleriň esasy goşundylary haýsylar?

  Geýimlere çydamly keramiki liner, dürli pudaklarda giňden ulanylýan, köplenç ulanylýan aşaga çydamly keramiki önümler, keramiki lineriň esasy ulanylýan ýerlerini geýmek üçin aşakdaky Siaobian.Geýimlere çydamly keramiki çyzgy ýylylyk güýjünde, polatda, eritmekde, tehnikada, co ...
  Koprak oka
 • Janköýer impellerinde geýime çydamly keramika

  Janköýer impellerinde geýime çydamly keramika

  Malylylyk elektrik stansiýasynda giňden ulanylýan, çydamly kömür daşamak, kükürtlendirmek we tozany aýyrmak ulgamynda giňden ulanylýan geýime çydamly keramika, tozan saklaýan iki fazaly bölejik akymynyň we degişlilikde hereketiniň netijesinde janköýeriň ýokary tizlikli aýlanmagy bilen üpjün edilýär. iki fazaly bölek ...
  Koprak oka
 • Senagat keramikasy bilen tanyşlyk

  Senagat keramikasy, ýagny senagat önümçiligi we keramika bilen önümçilik önümleri.Nokatlaryň klassifikasiýasy: Dürli pudaklarda ulanylýan keramiki önümlere degişlidir.Şeýle hem aşakdaky alty tarapa bölünýär: (1), sanitariýa keramikasyny gurmak: kerpiç, zeýkeş turbalary, kerpiç, diwar ...
  Koprak oka
 • Döwlet geňeşi içerki maglumat sarp edilmegine bolan islegi öňe sürmek barada birnäçe pikir berdi

  Sinhua Pekin, 14-nji awgustda Döwlet geňeşiniň ýerine ýetiriji ýygnagy bilen, "içerki islegi giňeltmek üçin maglumat sarp edilmegini höweslendirmek barada" Döwlet Geňeşiniň kabul edilmegini ara alyp maslahatlaşmak üçin.Häzirki ýaşaýjylaryň sarp ediş eskalati tapgyrynda ...
  Koprak oka
 • Senagat keramika senagatynyň klaster ösüş depgini güýçli

  Häzirki wagtda Tangshan şäherine gezek gelende, köp adam aňynda “senagat keramikasy” dört sözde şöhlelener.Bu şäheriň demirgazygynda döreýän hytaý farforynyň abraýy, baýlyk artykmaçlyklaryna bil baglap, keramika pudagyny gyşarnyksyz ösdürýär, ...
  Koprak oka
 • Könelişen keramiki materiallar bilen adaty keramikanyň arasynda näme tapawut bar?

  Geýmäge çydamly keramika esasy çig mal hökmünde AL2O3 bolup, seýrek metal oksidi akym ýaly, seýrek korund keramikasyndan hasaplanan ýokary temperatura, soňra bolsa ýörite rezin we ýokary güýçli organiki / organiki ýelmeýän kombinasiýa bilen önüm.Her hili in engineeringenerçilik keramiki material ...
  Koprak oka
 • Köýnegiň gowurmak prosesi - çydamly keramika

  Bişirmek prosesi könelişen keramiki önümçiligi möhüm bir prosesdir, könelişen keramikanyň hiline we öndürijiligine gönüden-göni täsir eder, ahyrynda gowurmak prosesi näme?Geýmäge çydamly keramiki gowurma prosesi, ýokary hilli gözegçilik we düzgünleşdirmegiň zerurlygy, biz ...
  Koprak oka
 • Geýmäge çydamly keramiki kauçuk birleşdirilen panel önüm aýratynlyklary

  1, 95% AL2O3 bilen keramika geýiň, dürli dykyzlyga, ýokary formula, 100 tonna gury basyş galyplary, ýokary dykyzlygy, ýokary berkligi, köýnek garşylygy we ş.m.Hytaýyň Ylymlar akademiýasy Şanhaý silikat synag instituty tarapyndan könelişen c öndürdim ...
  Koprak oka
 • Windel turbinalarynda ýokary öndürijilikli keramiki top gibrid podşipnikleri has giňden ulanylar

  Windel turbinalaryny ösdürip başlan köp sanly kompaniýa, ýokary öndürijilikli keramiki şar podşipnikleriniň artykmaçlyklarynyň, esasanam keramiki şar rulmanlaryny ulanmagyň artykmaçlyklaryny, has köp güýç öndürmek üçin ýel turbinaly pyçaklarynyň rotor şahasyny 2000 rpm-e göterip biljekdigine düşünip başlady. .Silikon ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2