Magdan we mineral gaýtadan işleýän keramiki üweýji mediýa

 • 0,5-13mm zirkoniýa alýumina üweýji monjuklar

  0,5-13mm zirkoniýa alýumina üweýji monjuklar

  Zirkoniýa berkidilen alýumin (ZTA) üweýji monjuk, ýokary temperaturada süzülen sirkonium oksidi bilen alýumin oksidiniň birleşmesidir.

 • Agat üweýji top

  Agat üweýji top

  Agat üweýji serişdesi, üwemekden, ýuwmakdan we gaýtadan işlemekden soň asyl tebigy agat magdany bilen ýasalýar.Gatylygy> 7, diametri mm 1mm, kremniniň dioksidiniň düzümi> 97%.Esasan elektron material üçin ulanylýar.ýokary arassalyk alýumin we täze materiallary üwemek.

 • Ball degirmeni alýumin üweýji media

  Ball degirmeni alýumin üweýji media

  Alýumini üweýji toplar keramiki çig mal we syrçaly materiallar üçin abraziw serişde hökmünde top degirmenlerinde giňden ulanylýar.Keramika, sement we emal zawodlary, şeýle hem aýna öndürýän zawodlar ýokary dykyzlygy, gatylygy we könelmegine garşylygy sebäpli olary ulanýarlar.Abraziw / üweýji gaýtadan işlenende keramiki toplar seýrek döwülýär we hapalanma faktory az bolýar.

 • Monjuk fabrigi Zirkonium top üweýji media

  Monjuk fabrigi Zirkonium top üweýji media

  “YihoZirconium” silikat monjuklary materiallary üwemek, üwemek we ýaýratmak üçin ulanylýan mediýanyň bir görnüşidir.Olaryň atlas-tekiz görnüşli ýalpyldawuk görnüşi bar.Bu mediýa gorizontal degirmenlerde we dik degirmenlerde ulanylyp bilner.“Yiho sirkonium silikat topy” sirkoniýanyň 45% ~ 50% -inden, galanlary bolsa kremniniň dioksidi (SiO2) we alýumin oksidi (Al2O3).

 • Keramiki üweýji meida zirkoniýa silikat üweýji monjuklar

  Keramiki üweýji meida zirkoniýa silikat üweýji monjuklar

  Yiho, şol sanda keramiki üweýji köpçülikleýin habar beriş serişdelerini hödürleýär
  - Highokary dykyzlykly we orta dykyzlygy bolan Alumina üweýji top

 • Ceria Zirconia Gridning Ball

  Ceria Zirconia Gridning Ball

  “Ceria Stabilized Zirconia Bead” adaty keramiki ýylmaýjy serişdeleriň biridir.Materialda “Cerium” barlygy sebäpli, keramiki durnuklaşdyrylan sirkonium oksidiniň dykyzlygy takmynan 6,2 g / sm3 bolup, dürli keramiki üweýji materiallaryň arasynda iň ýokarydyr.Bu aýratynlyk sebäpli, “Ceria-Zirconia” monjuklary, hatda beýleki habar beriş serişdeleriniň ýüzüp bilýän ýokary ýapyşykly materiallaryny tegeleklemek üçin ulanylyp bilner.

 • Alokary alýumin keramiki ýylmaýjy serişde

  Alokary alýumin keramiki ýylmaýjy serişde

  Alumina Grinding Media, izostatiki basyş bilen öndürilýän we ýokary temperaturada atylýan ýokary derejeli freze serişdesidir.Bularda ýokary gatylyk, ýokary dykyzlyk, pes könelişmek, gowy kadalaşmak we poslama garşylyk gowy.

 • Poliuretan üweýji top

  Poliuretan üweýji top

  Poliuretan topy, ýokary tehnologiýaly kärhananyň bir bölegi tarapyndan satyn alnan nol hapalanýan orta top.Kompaniýamyz, içki metal topuň we daşarky poliuretan örtüginiň konsentrasiýasyny üpjün etmek, hyzmat ediş möhletini we howpsuzlyk häsiýetini ep-esli gowulandyrmak üçin ýörite gaýtadan işlemek tehnologiýasyny ulanýar.Indi her dürli ýokary derejeli materiallary üwemekde we garyşdyrmakda giňden ulanylýar.

 • Yttria Zirconnia üweýji top

  Yttria Zirconnia üweýji top

  Yttrium Stabilized Zirconia (Y-TZP) hödürleýän iň güýçli keramiki materialdyr.Y-TZP, diňe dörtburç faza, inçe däne materialy.Bu material, Zirkoniýa esasly materiallaryň iň ýokary flexural güýjüni hödürleýär.

 • ZTA alumina kompozit zirkon keramiki ýylmaýjy serişde

  ZTA alumina kompozit zirkon keramiki ýylmaýjy serişde

  ZTA (Zirconia Toughened Alumina) alýuminden we sirkoniýadan ýasalan birleşdirilen materialdyr.Iki materialyň ajaýyp aýratynlyklaryny birleşdirýär.

 • ZTA keramiki üweýji toplar

  ZTA keramiki üweýji toplar

  Zirkonium berkitilen alýumina üweýji toplar, Yiho R&D topary tarapyndan birnäçe ýyllap gözleg we synaglardan soň döredilen ýörite önümlerdir.Yiho, bu görnüşli önümleri emele getirmek üçin tejribeli rulon / granulasiýa usulymyzy kabul edýär, ony çygly üweýji goşundylary üçin ýörite amatly edýär.Deňeşdiriş derejesiniň köp synaglary bilen subut edilen ZTA, dürli ýokary hilli Alumina (90 - 92% Al2O3) ýylmaýjy serişdelere garanyňda pes könelişmegi görkezýär we şuňa meňzeş dykyzlygy bu önümi ultra-inçe üweýiş meýdanlarynda has amatly bolmaga mümkinçilik berýär.

 • 80 Serium durnuklaşdyrylan keramiki üweýji media toplary, ýokary gyrkymly çäge degirmeni

  80 Serium durnuklaşdyrylan keramiki üweýji media toplary, ýokary gyrkymly çäge degirmeni

  Cerium stabilizirlenen zirkon keramiki üweýji media monjuklary, titrirleme galyplary, çörek bişirmek we basgançak bilen kerium durnuklaşdyrylan zirkon tozanyndan ýasalýar.Monjuklaryň mikrostrukturasy has inçe we has dykyz bolup, ýokary gaty mazmuny dargatmak we üwemek üçin amatly we materiallary dargatmak kyn.Iň uly keramiki üweýji serişdedir.

12Indiki>>> Sahypa 1/2