Agat üweýji top

Gysga düşündiriş:

Agat üweýji serişdesi, üwemekden, ýuwmakdan we gaýtadan işlemekden soň asyl tebigy agat magdany bilen ýasalýar.Gatylygy> 7, diametri mm 1mm, kremniniň dioksidiniň düzümi> 97%.Esasan elektron material üçin ulanylýar.ýokary arassalyk alýumin we täze materiallary üwemek.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Agat üweýji serişdesi, üwemekden, ýuwmakdan we gaýtadan işlemekden soň asyl tebigy agat magdany bilen ýasalýar.Gatylygy> 7, diametri mm 1mm, kremniniň dioksidiniň düzümi> 97%.Esasan elektron material üçin ulanylýar.ýokary arassalyk alýumin we täze materiallary üwemek.

Näme üçin agat?

Kwars mineraly bolan Agate, aşa gatylygy sebäpli materialda özüne çekiji bir zat (Mohs gatylygy: 7) Has ýokary gymmaty bolan ýeke-täk üweýji toplar, zirkoniýadan ýasalanlardyr (Mohs gatylygy 10).Diňe göwher sirkoniýadan has kyn.Köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň hapalanmagyndan azat bolmak möhüm ähmiýete eýe bolan programmalaryň köpüsi üçin agat kabul edilip bilner.

Agat üweýji toplar aşakdaky gymmatly häsiýetleri hödürleýär

Grokary üwürmek netijeliligi
Specificokary agyrlyk güýji
Uzak ömür
Çykdajylaryň netijeliligi
Arassalamak aňsatlygy
Polokary ýalpyldawuk
Enjamlara pes aşgazan
Täsirlere ýokary garşylyk

Agate freze serişdesi we ýörite komponentler

Yiho, ähli üweýji zerurlyklaryňyz üçin ýokary hilli agat freze serişdesini hödürleýär.Köp ululykdaky agat üweýji toplardan başga-da, aýratynlyklaryňyza laýyk gelýän agat üweýji serişdesini hödürleýäris.
Haçan-da az mukdarda hapalanma ýok bolsa, ýeriň üstünde durmaly bolanda, agat degirmen serişdesini ulanmak gowy pikirdir.Highokary arassalygy bilen gelýän tebigy agat, ýokary kislota we könelişme ýaly özüne çekiji häsiýetlere eýe, köp pudak üçin amatly.Bu pudaklaryň käbiri keramika, azyk, geologiýa, syýa we boýag.

Tehniki maglumatlar

Himiki düzümi we fiziki aýratynlyklary

Esasy kompozisiýa

Agtae-Sio2

Esasy kompozisiýa

Dykyzlygy

2.65 / sm3

Dykyzlygy

Ak

Piliory ak ýa-da çal

Ak

Gatylyk

7.2-7.5Mohs

Gatylyk

Aşgazan garşylygy

Gowy

Aşgazan garşylygy

Şekil

Sfera

Şekil

Standart Ölçeg

5-8mm / 6-6.5mm / 10-15mm / 15-25mm / 25-38mm

Standart Ölçeg

Gabat gelýän top degirmen bankalary

Agat degirmeni

Gabat gelýän top degirmen bankalary

Näme üçin Agate freze mediýasyny satyn almaly?

Iň ýokary hilli agat freze serişdesi üçin Yiho-a bil baglaň.Bizi näme tapawutlandyrýandygyny görüň:
Iň ýokary hil: Bazarda iň oňat agat üweýji toplary hödürleýäris.
Gymmatlyk: Iň bäsdeş bahalarda premium agat freze mediýasyny hödürleýäris.
Özbaşdaklaşdyrma: Aýratyn üweýji toplarymyzy aýratyn talaplaryňyza laýyklaşdyrýarys.
Hünärmen goldawy: Içerki materiallar toparymyz, alymlar size öňdebaryjy tehniki goldaw bermäge taýyn.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň