Kauçuk goldanýan we birleşdirilen keramiki çyzyklar

 • Polatdan ýasalan kebşirlenen keramiki plitkalar birleşdirilen eşikler

  Polatdan ýasalan kebşirlenen keramiki plitkalar birleşdirilen eşikler

  Polatdan ýasalan keramiki Mats has ýokary aşaga garşylygy bar.Highokary alýumin keramikasyndan we has täsirli çydamly rezin ýassyklardan ybarat çyzyklar.Bu aýratynlyklar önümçilik liniýaňyzyň köneliş möhletini hem uzaldar we tehniki hyzmaty we iş wagty azaldar.

 • Çydamly kauçuk keramiki panelleri geýiň

  Çydamly kauçuk keramiki panelleri geýiň

  Çydamly kauçuk keramiki panelleri geýiňtäze nesil birleşdirilen paneller, aşaga çydamly alýumin keramikasynyň utgaşmasyAltyburçlykeramiki plitkalar çydamly rezin bazada wulkanizasiýa edildi.

 • Kauçuk oturdylan keramiki geýim kafel panelleri

  Kauçuk oturdylan keramiki geýim kafel panelleri

  Keramiki geýim çyzgylary diapazony birleşdirilen keramiki çyzyklary ýa-da talaplara laýyklykda polatdan ýasalan we örülen polaty öz içine alýar.Şeýle hem, CN goldawy bilen rezin reňkde ýasalan keramika bar.Laýnerler programma baglylykda düzülip bilner.

 • Gibrid liner rezin keramiki matrisa

  Gibrid liner rezin keramiki matrisa

  Processörite prosesi ulanmak bilen goşulan “Gibrid Liner” iki sany çyzgy materialyny we amatly häsiýetlerini birleşdirýär.Içeri poliuretandan ýasalýar we şok siňdiriji aýratynlyklary sebäpli galyndy agzalaryny we süňk gurluşlaryny goraýar.Şol bir wagtyň özünde, wakuumyň passiw we işjeň emele gelmegi üçin galyndy agzalaryň arasynda optimal basyş paýlanyşyny üpjün edýär.Astaryň daşy we integral vakuum flap silikondan ýasalýar, berkligi sebäpli gündelik ulanylanda subut edilýär.Wakuum flap ulgam üçin howa geçirijilik möhürini döretmek üçin içki rozetkanyň üstünde buklanda has möhümdir.

 • Gyzgyn wulkanizasiýa rezin keramiki kompozit geýim panelleri

  Gyzgyn wulkanizasiýa rezin keramiki kompozit geýim panelleri

  YIHO geýim paneli çözgütleri, dürli könelmekden goramak üçin köp sanly magdan, mineral gaýtadan işlemek we material işlemek üçin amatlydyr.

 • Täsir we aşgazana garşylyk rezin arka gaplanan keramiki liner

  Täsir we aşgazana garşylyk rezin arka gaplanan keramiki liner

  Alýumin keramiki örtükli plastinka ýokary aşgazana çydamly eşik önümidir, ýokary alýumin keramiki plitalary we tebigy kauçukdyr.

  Alokary alýumin keramiki örtük köýnegi goramagy teklip edýär we çeýe ýa-da beýleki enjamlaryň hyzmat ediş möhletini ep-esli uzaldyp biler, ýokary alýumin keramikasynyň ömri takmynan.Kauçukdan 5 taýmer, polatdan 10 esse uzyn.

 • Altyburçly kafel görnüşi çydamly rezin keramiki mat

  Altyburçly kafel görnüşi çydamly rezin keramiki mat

  Geýmäge çydamly kauçuk keramiki paneller, täze nesil birleşdirilen paneller, çydamly rezin bazada wulkanizirlenen alýumin keramiki silindrleri / keramiki plitalary birleşdirýär.Alýumin keramiki üstü, geýmäge ajaýyp garşylyk berýär, reziniň elastik häsiýeti bolsa keramikany döwüp bilýän täsir güýçlerini azaldar.Kauçuk, titremeleri, sesleri we gaýalara täsir etmekden emele gelen zarba ep-esli azaltmaga kömek edýär.Zigzag we kerpiç nagyşlarynda öndürilen keramiki plitkalar / silindrler, uly materialyň göwrümini köýnek görnüşini ösdürmän dürli burçlarda işlemek üçin ajaýyp aýratynlykdyr.Ajaýyp täsir we geýmäge çydamly material hökmünde panel, konweýer ulgamlarynda, ekran iýmit plitalarynda, degirmen zawodlarynda, bunkerde we ş.m. iýmitlendirijiler, otaglar, gaplar, geçiriş nokatlary üçin amatlydyr. Esasy ulanylýan pudaklar kömür bilen işleýän elektrik stansiýalary, sement zawodlary, partlaýjy peç zawodlary we ýokary täsirli aşgazana çydamly ýüzleri talap edýän beýleki pudaklaryň köpüsi.

 • Agyr geýimlerden goramak Keramiki kauçuk liner materiallary

  Agyr geýimlerden goramak Keramiki kauçuk liner materiallary

  “Yiho”, magdan enjamlary üçin uzak möhletli goragy üpjün edýän adaty aşaga çydamly rezin-keramiki liner çözgütlerini hödürleýär.

 • GÖWRELI DÜZGÜN SKIRT LINERLERI (KERAMIK KANO / kirtubka LINERS)

  GÖWRELI DÜZGÜN SKIRT LINERLERI (KERAMIK KANO / kirtubka LINERS)

  YIHO 25 ýyldan gowrak wagt bäri dürli görnüşli geýim önümlerini öndürýär.Boltdan başlap, kebşirlemek, kanoe çyzyklary ýa-da etek liniýalary, polat arka ýa-da keramiki ýüzi bilen ähli talaplaryňyzy üpjün edip bileris.

 • In Engineeringenerçilik keramiki matrisa

  In Engineeringenerçilik keramiki matrisa

  Köp materiallary gaýtadan işlemekde we daşamakda aşgazan elmydama gutulgysyz bolup biler.Maddy akymyň gaçmagy aýratyn güýçli täsir edýär.Täsirlere garşylygy ýokarlandyrmakda we aşgazany we sesi peseltmekde iň amatly netijäni gazanmak üçin müşderilerimize ýokary hilli keramiki geýim matrisasy (polat plastinka we bolt bilen / bilen) iň oňat çözgütleri hödürleýäris.

 • Konweýer Çute asma täsiriniň lineri paneli

  Konweýer Çute asma täsiriniň lineri paneli

  “Chute Linings” konweýer ulgamynyň aýrylmaz bölegi bolmak üçin niýetlenendir.Öňünden işlenip taýýarlanan çukur örtügimiz, matany işlenýän materialdan goraýar we ýassyklaýar;Kirtubka çyzyklary gaçgak materiallaryň konweýeriň ýüklenýän ýerlerine gaçmagynyň we zaýalanmagynyň öňüni alýar.Çutlary gurup, dizaýn edip, ýasap we gurup bileris, şeýle hem bar bolan çutlary bejerip we täzeden deňleşdirip bileris.

 • Ajaýyp keramiki kafel geýim çyzgysy

  Ajaýyp keramiki kafel geýim çyzgysy

  Keramiki geýim polatdan ýasalan polat plitalar ýokary dartyş güýji rezin list we 3 ~ 10mm polat arka plastinka bilen bilelikde gyzgyn wulkanizasiýa edilýär.Netijede, keramika geýim lýuberi rezin täsirine garşylygy we keramiki köýnek garşylygy ýaly iki artykmaçlyga eýe bolar.

12Indiki>>> Sahypa 1/2