Mozaik keramiki örtük bölekleri

 • Mozaika matalar alýumin keramiki örtük bölekleri

  Mozaika matalar alýumin keramiki örtük bölekleri

  Keramiki mozaika, kemer konweýerleriniň hereketlendiriji tigirlerini könelmekden goramak üçin konweýer enjamlarynda asma (ýüzbe-ýüz) kafel hökmünde giňden ulanylýar, süýşmegini hasaba almazdan, lentanyň gatnaşygy artýar.

 • Keramiki kasna yzda galan plitkalar

  Keramiki kasna yzda galan plitkalar

  Keramiki kasna yzda galmak, adaty rezin yzda galmagy köplenç düzedip bilmeýän kemeriň süýşmegi bilen baglanyşykly ygtybarly çözgütdir.Aslynda, çygly, palçykly ýa-da gurak şertlerde reziniň sürtülmesinden iki-üç esse bolup bilýän yzagalak materiallarda bar bolan sürtülmäniň iň ýokary netijeliligi bar.Yihokeramiki kasna yza galmak ýüzlerçe adamdan gurulýarkeramiki plitkalarçydamly rezin arkada galypdyr.

 • Keramiki altyburçly kafel matalary

  Keramiki altyburçly kafel matalary

  YIHO ýokary dykyzlykly, inçe däneli, aşaga çydamly alýumin keramiki alty matadan (altyburçly plitkalardan) doly görnüşi öndürýär.Alýumin keramikamyz, göwher gatylygynda göwheriň gapdalynda, uglerod polatdan 12 esse köp çydamly we ajaýyp poslama garşylygy görkezýär.

 • Anti lmpact Engineering keramiki geýim konweýer ulgamy üçin kafel

  Anti lmpact Engineering keramiki geýim konweýer ulgamy üçin kafel

  In Engineeringenerçilik alýumin keramiki kafel, müşderiniň islendik görnüşine laýyk gelýän CAD Programma üpjünçiligi bilen işlenip düzülen we dürli standart keramiki kafel.YIHO keramikasy, aýratyn burç, şekil, radian, ululyk we ş.m. enjamlaryň abraziw talaplaryny kanagatlandyrmak üçin işlenip düzülen, eşiklere çydamly keramika önümleriniň bir toparyny hödürleýär.YIHO in engineeringenerçilik uçurymlary, siklon liner we ş.m. ýaly in engineeringenerçilik alýumin tiler çeýe linerini dizaýn etmegi başdan geçirdi.

 • Alýumina, kasna ýygylýan keramika üçin çydamly liner bölekleri

  Alýumina, kasna ýygylýan keramika üçin çydamly liner bölekleri

  YIHO Pulleýiň yza galmagy çydamly kauçuk plitalara wulkanlaşdyrylan ýüzlerçe keramiki örtük bölekleriniň üsti bilen ýasalýar, her bir ulanylýan keramiki örtük kafel aşgazan garşylygy üçin çyralary ýokarlandyrdy. Umuman alanyňda, alýumin keramiki çyzgy plitkasyndaky müňlerçe möhüm nokat oňyn bolup biler süýşmeginiň öňüni almak, rolikli konweýeriň ömrüni uzaltmak.

  Sürüjiniň rolik ömrüni asyl deprekden on esse köp edýär. Şol bir wagtyň özünde, her keramiki listde belli bir aralykda çukurlar bar, bu bolsa tozan, çukuryň üstünden akýan depäniň üstündäki hapa ýaly daşary ýurt maddalaryna mümkinçilik döredýär. özboluşly çyglylyk funksiýasy, esasanam çygly iş gurşawy üçin amatly .Alumina keramiki mozaika kafeliniň dürli ululyklary bar.

 • Alumina egri turba kafel çyzgysy

  Alumina egri turba kafel çyzgysy

  Egri turba kafel çyzgysy, esasan turbageçirijiniň ýa-da siklonyň içki diwaryna ýelmeşen ajaýyp çydamly materialdyr. Bu enjamyň könelmegini azaldyp, hyzmat möhletini uzaldyp biler.Dürli turbanyň egriligine we uzynlygyna görä, müşderiler üçin dürli önümleri sazlap bileris.

 • Alýumin keramiki Geýime çydamly altyburçly kafel mata

  Alýumin keramiki Geýime çydamly altyburçly kafel mata

  Alýumina keramiki gatylygy göwheriň gapdalynda, uglerod polatdan 12 esse köp çydamly we ajaýyp poslama garşylygy görkezýär.

 • Alýumina keramiki plitalary - aşgazan, poslama we pes sürtülme çydamly programmalar üçin

  Alýumina keramiki plitalary - aşgazan, poslama we pes sürtülme çydamly programmalar üçin

  Alýumina keramiki kafel ýokary könelişme garşylygy, kislota we aşgar garşylygy, enjamlaryň hyzmat ediş möhletini netijeli uzaldýar we geýmäge garşy we poslama garşy materiallaryň iň gowy görnüşi hasaplanýar;Keramiki geýimlere garşylygy ýörite marganesden 266 esse, ýokary hrom çoýun demirden 171,5 esse;Gatylygy aşaga çydamly polatdan we poslamaýan polatdan has ýokary

 • Alýumin keramiki kafel matalar

  Alýumin keramiki kafel matalar

  Alumina keramiki inedördül kafel matalary, gaty gaty alýumina mozaika kafeliniň we arka ýüpekiň, kagyzyň ýa-da toruň utgaşmasydyr .Pes sürtülme, tekiz ýer pes ýapgyt enjamlarda materiallaryň gurulmagynyň öňüni alýar.Kwadrat keramiki plitkalar, konweks we konweks üstleri üçin ajaýyp goragy üpjün edýän örtügi eglemäge mümkinçilik berýär .Goşulan keramiki inedördül kafeliň ululyklary örtügi epip, keramiki plitalaryň arasynda kesip aňsatlyk bilen sazlanyp bilner .Bu. alýumin keramiki inedördül kafeliň örtülen artykmaçlyklary bar: substratlaryň köpüsine zerur hünärmen gurallary ulanylyp bilinmez.Çalt we aňsat ulanmak üçin amatly dizaýn.

 • Alýumina keramiki kafel matalary Neýlon Meşde

  Alýumina keramiki kafel matalary Neýlon Meşde

  Alýumina keramiki altyburçly / inedördül kafel matalar, gaty gaty alýumina mozaika kafeliniň we arka stikeriň, kagyzyň, asetat mata ýa-da neýlon toruň utgaşmasy, pes sürtülme, tekiz ýer pes ýapgyt enjamlarda materiallaryň gurulmagynyň öňüni alýar.Kwadrat keramiki plitkalar, konweks we konweks üstleri üçin ajaýyp goragy üpjün edýän örtügi eglemäge mümkinçilik berýär .Göçürilen keramiki inedördül kafeliň ululyklary örtügi epip, keramiki plitalaryň arasynda kesip aňsatlyk bilen sazlanyp bilner.Alýumin keramiki altyburç / kwadrat kafel bilen örtülen artykmaçlyklary bar: substratlaryň köpüsine zerur hünärmen gurallary ulanylyp bilinmez.Çalt we aňsat ulanmak üçin amatly dizaýn.

 • Alumina keramiki mozaika kafel çyzgysy

  Alumina keramiki mozaika kafel çyzgysy

  YIHO keramiki mozaika matasy 2 şekilli, inedördül alýumin keramiki mozaika plitalary we rezin ýa-da ýelim bilen enjamlaryň we iş meýdanynyň ýüzüne örtülen alýumin keramiki altyburçly mozaika matasy.Enjamlary we iş meýdanyny aşgazana garşylyk, kislota we aşgar poslama garşylygy we beýleki aýratynlyklary bilen goramak üçin niýetlenendir.Alýumin keramiki mozaika plitalary tekiz ýerlerde we egrilen ýüzlerde ulanylyp bilner.

 • Al2O3 92% 95% 99% Alumina keramiki altyburçly plitkalar mozaika mats

  Al2O3 92% 95% 99% Alumina keramiki altyburçly plitkalar mozaika mats

  “Yiho Alumina” keramiki alty plitkalar, turba, konus we ş.m. ýaly egri şekilli ýüzler ýaly ýokary köýnekli ýerleri asmak üçin iň oňat çözgütdir.Bu, adaty uly kafel ulanmak amatsyz bolan programmalar üçin goragy üpjün edýär.