Adaty alýumina plitalary

 • Alumina egri turba kafel çyzgysy

  Alumina egri turba kafel çyzgysy

  Egri turba kafel çyzgysy, esasan turbageçirijiniň ýa-da siklonyň içki diwaryna ýelmeşen ajaýyp çydamly materialdyr. Bu enjamyň könelmegini azaldyp, hyzmat möhletini uzaldyp biler.

 • ZTA keramiki siklon asma plastinka

  ZTA keramiki siklon asma plastinka

  Zirkoniýa berkidilen Alumina keramikasy, şeýle hem ak, poslama garşylyk, himiki durnuklylyk, alýumin oksidi bilen sirkonium oksidiniň ýörite kombinasiýasy bolan ZTA keramikasy, sirkonium oksidi keramikasy diýip atlandyrdy.

 • Trapezoidal kafel Alumina keramiki turba kafel örtügi

  Trapezoidal kafel Alumina keramiki turba kafel örtügi

  Trapezoidal turba keramiki örtük plastinkasy, diametri 900mm-den az bolan turbalaryň we tirsekleriň aşaga çydamly astarlary üçin amatlydyr.

 • -Okary geýimli programmalar üçin süzülen Alumina plitkalary

  -Okary geýimli programmalar üçin süzülen Alumina plitkalary

  Uçurymlargeýilýän ýerlere gurlan gorag örtükleridir.Enjamlara gaty gaty materiallary gaýtadan işleýän magdançylyk, agregatlar we sement pudaklarynda giňden ulanylýar.Dogry eşik asty enjamlaryň ömrüni uzaldýar, material akymyny gowulandyrýar, sesi azaldýar we şeýlelik bilen önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrýar.

 • Purokary arassalyk oksidi alýumin keramiki plitkalar

  Purokary arassalyk oksidi alýumin keramiki plitkalar

  “Yiho” premium alýumina keramikasy, top degirmen usuly bilen alýumin tozy, oksidler, çalgy ýaglary, dispersiýa serişdeleri, baglaýjylar we suw ýaly ýokary hilli çig malyň kesgitlenen mukdaryny garyşdyrmak we garyşdyrmak arkaly öndürilýär.Soňra süýüm basma tapgyryndan öň pürküji guradyjydan geçýär.Organiki baglaýjylaryň pes göterimi alýumina bölejikleriniň birleşmegine we basyş döwründe ýaşyl süzülmedik bedeni emele getirmegine mümkinçilik berýär.Ululygyna basylansoň, öňünden gyzdyrylýar, soň bolsa tunel peçine süzülýär.Baglaýjynyň ýakylmagynyň optimallaşdyrylmagyny we partlaýjy ýarylmazlygyň üpjün edilmegi üçin arassalaýjy temperatura we wagt berk berjaý edilýär.

 • Alokary uçurym Kebşirlenen plitkalar

  Alokary uçurym Kebşirlenen plitkalar

  Keramiki plitalar ajaýyp aşgazana we aşaga çydamly häsiýetlere eýedir we geçiriji çukurlarda, turba geçiriji ulgamlarda, alyjylarda we ş.m. ulanmak üçin amatlydyr. Adaty bazarlarda däne, kömür bilen işleýän elektrik öndürmek, magdançylyk, sement we başgalar bar.

 • Alokary alýumin keramiki geýimlere çydamly plitkalar

  Alokary alýumin keramiki geýimlere çydamly plitkalar

  Kömür we beýleki materiallary gaýtadan işleýän we gaýtadan işleýän pudaklar üçin alýumin keramiki plitalary.Keramiki örtükler dürli duşmançylykly şertlerde abraziw köýnek we poslama sebäpli ýüze çykýan meselelere uzak möhletli çözgütler hödürleýär.Alýuminiýa keramiki örtükleri, Bazalt, poslamaýan polatdan, uglerod polatdan we çydamly plitalary goşmak bilen gaýtadan işlemek we material işlemek enjamlaryny hatarlamak ýa-da goramak üçin ulanylýan aşaky derejeli materiallary 3-15 esse ýokarlandyrar.

 • Kömür gazyp alýan keramiki deşikli asma plastinka kebşirlenen kafel

  Kömür gazyp alýan keramiki deşikli asma plastinka kebşirlenen kafel

  YIHO, Chutes, Silos, Feeders, Bins, Kir ýuwujy, Dutching, Tanklar, Bunkers, Hoppers, Underpans we ş.m. ýaly ähli ýerleri geýmek üçin Alumina Wear çydamly plitkalaryny üpjün edýär we gurýar.

 • 92% / 95% / 99% Al2O3 Keramiki ýönekeý kafel

  92% / 95% / 99% Al2O3 Keramiki ýönekeý kafel

  Keramiki alýumina plitkalary, köýnegiň mineral gaýtadan işleýşine we köpçülikleýin işleýiş enjamlaryna edýän täsirine garşy göreşmek üçin önümçilik tejribesini ulanyp ýörite döredildi.Ajaýyp kristal gurluşy bilen ýokary mazmunly keramiki alýumina plitalary.

 • Täsirli keramiki blok / kub

  Täsirli keramiki blok / kub

  Keramiki kub, ýokary täsirli, ýokary basyşly goşundylar üçin ýokary öndürijilikli aşgazan we täsir garşylykly çyzgylar bolup, keramiki kafeliň ýeterlik gurluş garşylygy bolup bilmez we ýokary öndürijilikli rezin zerur eşik ömrüni hödürläp bilmez.Iň oňat programmalarda, keramiki / kauçuk matrisa üçin gurluş goldawyny bermek we bäsdeş önümleriň edip bilmeýän ajaýyp köýnek ömrüni üpjün etmek üçin kub linerleri matrisa ýa-da aşgazana çydamly polat plastinka oturdylyp bilner.

 • Senagat keramiki geýim plitalary

  Senagat keramiki geýim plitalary

  Geýmäge çydamly elementler daşamak, gaýtadan işlemek, magdan we beýleki tehnologiki enjamlaryň ýok edilmeginiň öňüni alýar.Elementler ýokary arassalykdan, inçe dargadylan, alfa-alýuminden ýasalýar.Geýmäge çydamly plitalar dürli ölçegleriň we görnüşleriň öňünden taýýarlanan dürli elementlerinden ýasalyp bilner.

 • Geýmek we täsir etmeklige çydamly konweýer Çute geýim lineri Alumina keramiki kauçuk geýim plastinka

  Geýmek we täsir etmeklige çydamly konweýer Çute geýim lineri Alumina keramiki kauçuk geýim plastinka

  Konweýer Çute geýmäge çydamly keramiki kauçuk liner, ýokary alýumin keramikasyndan we ýörite proses bilen birleşdirilen ýokary hilli tebigy kauçukdan ýasalýar.