Poslamaýan polatdan üwemek we gutarmak üçin ýol kartasy

Öndürijä möhüm poslamaýan polat öndürmek üçin şertnama berilendigini göz öňüne getiriň.Metal plitalar we turba profilleri, bezeg bekedine girmezden ozal kesilýär, egilýär we kebşirlenýär.Bu komponent turba turbasyna dik kebşirlenen plitalardan durýar.Kebşir gowy görünýär, ýöne müşderiniň isleýän iň oňat ýagdaýynda däl.Şonuň üçin, ýylmaýjy kebşirleýiş metalyny aýyrmak üçin adatdakysyndan has köp wagt talap edýär.Soň bolsa, ýer ýüzünde açyk gök reňk peýda boldy - aşa ýylylyk üpjünçiliginiň aýdyň alamaty.Bu ýagdaýda, bölekleriň müşderiniň talaplaryna laýyk gelmeýändigini aňladýar.
Polatlamak we timarlamak adatça el bilen edilýär, çeýeligi we ussatlygy talap edýär.Iş bölegine eýýäm goýlan ähli çykdajylary göz öňünde tutsak, takyk işlemekdäki ýalňyşlyklar gaty gymmat bolup biler.Mundan başga-da, poslamaýan polat ýaly gymmat termiki duýgur materiallar üçin gaýtadan işlemek we döwük metallary oturtmak üçin çykdajylar hasam ýokary.Hapalanmak we passiwasiýa näsazlyklary ýaly çylşyrymly ýagdaýlar bilen bir hatarda, bir gezek girdejili poslamaýan polatdan işlemek, pul ýitirmek ýa-da abraýy zaýalamak betbagtçylygyna öwrülip biler.
Öndürijiler bularyň hemmesiniň öňüni nädip alyp bilerler?Olar üweýiş we takyk işlemegi öwrenmekden, her usuly we poslamaýan polatdan ýasalan böleklere täsirini öwrenmekden başlap bilerler.
Bu manydaş sözler däl.Aslynda, her kimiň düýpden başga maksatlary bar.Ishinguwmak, gabyklary we artykmaç kebşirleýiş metallaryny we beýleki materiallary aýryp biler we metaldan gutaryp, ýerüsti bejergini tamamlap bolar.Uly tigirler bilen üwemek, gaty çuňňur “üst” goýup, köp mukdarda metal çalt aýyryp biljekdigini göz öňünde tutsaňyz, bu bulaşyklyk düşnüklidir.Ishöne ýuwlanda, çyzgylar diňe netijesi bolup, materiallary çalt aýyrmak maksady bilen, esasanam poslamaýan polat ýaly ýylylyga duýgur metallary ulananyňyzda.
Inçe işleýiş tapgyrlaýyn amala aşyrylýar, operatorlar birleşdiriji abraziwlerden başlap, soňra has gowy ýylmaýjy tigirleri, dokalan däl abraziwleri, aýna gutarnykly işlemegi almak üçin duýulýan padleri we ýalpyldawuk pastany ulanýarlar.Maksat belli bir gutarnykly netijäni gazanmakdyr (graffiti nagşy).Her ädim (has inçe çagyl) öňki ädimdäki has çuňňur çyzgylary aýyrar we ýerine kiçijik çyzgylar bilen çalyşar.
Öwürmek we timarlamagyň dürli maksatlary sebäpli köplenç biri-birini dolduryp bilmeýärler we nädogry sarp edilýän strategiýa ulanylsa, hatda biri-birini öçürip bilerler.Artykmaç kebşirleýiş metalyny aýyrmak üçin, operator ýylmaýjy tigir bilen gaty çuňňur çyzgylary goýup, bölekleri geýimçiniň eline berdi, indi bu çuň çyzgylary aýyrmak üçin köp wagt sarp etmeli.Öwürmekden takyk işlemäge çenli bu yzygiderlilik, müşderiniň takyk işleýiş talaplaryny kanagatlandyrmagyň iň täsirli usulydyr.Againöne ýene-de biri-biriniň üstüni ýetirýän amallar däl.
Adatça, öndürmek üçin niýetlenen iş bölekleriniň ýüzleri üwemegi we bezemegi talap etmeýär.Diňe bölekleri üwemek bu zatlara ýetip biler, sebäbi kebşirlemegi ýa-da beýleki materiallary aýyrmagyň iň çalt usuly we üweýji tigirden galan çuňňur çyzgylar müşderiniň isleýän zadydyr.Diňe takyk işlemegi talap edýän bölekleri öndürmek usuly, aşa köp material aýyrmagy talap etmeýär.Adaty mysal, wolfram gazy bilen goralýan estetiki taýdan ýakymly kebşirlenen poslamaýan polat bölegi bolup, ony diňe substratyň üstki nagşy bilen garyşdyrmaly we gabat getirmeli.
Pes materialdan aýyrýan tigirler bilen enjamlaşdyrylan üweýji maşynlar poslamaýan polady gaýtadan işlenende çynlakaý kynçylyklara sebäp bolup biler.Şonuň ýaly-da, aşa yssy göklemä sebäp bolup, materialyň häsiýetlerini üýtgedip biler.Maksat poslamaýan polatdan tutuş prosesiň dowamynda mümkin boldugyça pes saklamakdyr.
Muňa ýetmek üçin, programma we býudjet esasynda iň çalt sökmek tizligi bilen tigir saýlamak kömek eder.Zirkon bölejikleri bilen ýylmaýjy tigirler alýuminden has çalt üýşýär, ýöne köp halatlarda keramiki tigirler has gowy işleýär.
Keramiki bölejikler gaty berk we ýiti we üýtgeşik görnüşde geýilýär.Olaryň eşikleri tekiz däl, ýöne kem-kemden çüýränsoň, ýiti gyralaryny saklaýarlar.Bu olaryň material aýyrmagyň tizliginiň gaty çaltdygyny, adatça beýleki ýylmaýjy tigirlerden birnäçe esse çaltdygyny aňladýar.Bu, köplenç aýnanyň goşmaça çykdajylara laýyk tegeleklere öwrülmegine sebäp bolýar.Poslamaýan polady gaýtadan işlemek üçin iň amatly saýlaw, sebäbi uly galyndylary çalt aýyryp, az ýylylyk we deformasiýa döredip biler.
Öndüriji tarapyndan saýlanan üweýji tigiriň görnüşine garamazdan hapalanmak ähtimallygy göz öňünde tutulmalydyr.Öndürijileriň köpüsi uglerod polatdan we poslamaýan polatdan birmeňzeş ýylmaýjy tigir ulanyp bilmejekdigini bilýärler.Köp kompaniýalar uglerod we poslamaýan polat üweýji kärhanalaryny fiziki taýdan bölýärler.Poslamaýan polat böleklerine düşýän uglerod polatdan kiçijik uçgunlar hem hapalanmak meselesine sebäp bolup biler.Derman we ýadro senagaty ýaly köp pudak ekologiýa taýdan arassa sarp ediş harytlaryny talap edýär


Iş wagty: Awgust-03-2023